Sau 50 phút thi căng thẳng môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2021, hiện tại đã có đáp án cho tất cả mã đề môn Sinh học. Các thí sinh có thể dò đáp án theo kết quả dưới đây để nắm rõ được số điểm mình đạt được. Có 24 mã đề mỗi mã đề sẽ co đáp án khác nhau.

dap an cua cac ma de thi mon sinh hoc thpt quoc gia

đáp án của các mã đề thi môn Sinh học 2021 THPT Quốc gia

Tổng hợp đáp án của các mã đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2021

Đáp án của các mã đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2021, được cập nhật chi tiết và đầy đủ.

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 201

81.A82.B83.D84.A85.C86.C87.C88.A89.B90.A
91.D92.D93.D94.B95.B96.D97.B98.C99.B100.D
101.D102.B103.D104.C105.C106.C107.B108.C109.B110.C
111.C112.B113.D114.B115.C116.D117.C118.D119.B120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 202

81.C82.B83.A84.B85.C86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.D93.D94.A95.C96.A97.C98.A99.C100.C
101.D102.D103.A104.A105.D106.B107.A108.A109.D110.B
111.A112.D113.D114.A115.B116.B117.D118.A119.B120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 203

81.C82.B83.D84.B85.A86.A87.C88.B89.A90.A
91.C92.D93.C94.B95.A96.C97.C98.A99.A100.D
101.C102.D103.A104.D105.C106.D107.D108.D109.A110.A
111.A112.C113.C114.D115.A116.D117.C118.D119.C120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 204

81.B82.B83.A84.A85.B86.A87.A88.D89.A90.C
91.A92.C93.C94.A95.B96.B97.C98.A99.B100.C
101.D102.D103.C104.C105.D106.D107.B108.D109.D110.B
111.D112.A113.D114.D115.A116.B117.D118.B119.C120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 205 

81.B82.A83.D84.D85.B86.C87.B88.B89.A90.A
91.B92.A93.C94.D95.D96.C97.B98.B99.C100.A
101.A102.B103.D104.B105.C106.A107.C108.C109.C110.D
111.C112.D113.A114.D115.A116.C117.A118.A119.D120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 206 

81.C82.A83.B84.B85.C86.D87.C88.A89.C90.C
91.A92.A93.B94.D95.D96.D97.C98.C99.D100.D
101.B102.D103.A104.B105.B106.B107.A108.B109.C110.C
111.D112.B113.A114.C115.A116.A117.D118.A119.B120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 207

81.A82.A83.D84.C85.C86.A87.C88.B89.A90.D
91.D92.B93.C94.C95.A96.C97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.D104.A105.B106.B107.B108.D109.C110.B
111.D112.C113.C114.C115.A116.D117.A118.B119.A120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 208

81.B82.A83.A84.C85.A86.D87.A88.B89.A90.B
91.B92.B93.D94.C95.B96.C97.B98.A99.A100.C
101.B102.C103.D104.C105.D106.D107.D108.A109.D110.C
111.B112.B113.C114.115.C116.C117.D118.A119.D120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 209

81.A82.D83.B84.C85.A86.B87.A88.B89.B90.A
91.C92.D93.D94.C95.D96.C97.B98.C99.A100.D
101.A102.C103.B104.D105.A106.A107.B108.A109.D110.D
111.D112.C113.B114.D115.C116.C117.B118.C119.B120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 210

81.C82.A83.D84.D85.B86.D87.B88.A89.D90.B
91.B92.A93.D94.B95.D96.D97.C98.D99.D100.C
101.A102.A103.C104.B105.B106.A107.D108.A109.A110.B
111.A112.D113.D114.C115.B116.B117.A118.D119.B120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 211

81.D82.B83.B84.C85.C86.A87.C88.D89.C90.C
91.A92.A93.D94.B95.C96.A97.B98.A99.D100.D
101.B102.A103.C104.B105.B106.C107.C108.D109.D110.D
111.B112.B113.D114.A115.A116.B117.B118.A119.D120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 212

81.C82.C83.A84.D85.A86.A87.D88.C89.B90.C
91.C92.B93.D94.C95.A96.B97.C98.B99.D100.D
101.B102.B103.D104.B105.D106.B107.A108.C109.A110.D
111.D112.A113.B114.C115.D116.A117.A118.C119.A120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 213

1.A82.A83.C84.C85.A86.D87.D88.D89.A90.B
91.B92.C93.D94.D95.A96.A97.D98.C99.B100.C
101.B102.C103.B104.C105.C106.D107.A108.B109.B110.B
111.D112.B113.A114.D115.C116.D117.C118.D119.A120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 214

81.B82.A83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.C90.B
91.C92.D93.A94.D95.B96.B97.A98.D99.A100.B
101.A102.C103.A104.A105.D106.D107.B108.D109.D110.A
111.B112.B113.D114.B115.A116.B117.A118.D119.B120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 215

81.D82.D83.C84.A85.B86.B87.D88.D89.C90.C
91.C92.B93.A94.A95.C96.A97.B98.A99.C100.A
101.C102.B103.B104.C105.B106.C107.C108.C109.A110.C
111.A112.C113.A114.D115.A116.B117.C118.A119.B120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 216

81.C82.D83.D84.B85.A86.D87.B88.A89.B90.A
91.C92.C93.D94.A95.A96.C97.D98.D99.D100.A
101.C102.C103.B104.A105.B106.C107.D108.A109.B110.A
111.D112.B113.A114.D115.C116.B117.A118.C119.C120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 217

81.C82.C83.A84.D85.B86.A87.C88.B89.C90.C
91.A92.A93.B94.D95.B96.B97.C98.D99.B100.A
101.A102.D103.B104.A105.A106.D107.B108.A109.A110.A
111.D112.C113.B114.D115.D116.C117.B118.C119.D120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 218

81.D82.C83.A84.B85.D86.C87.B88.C89.B90.A
91.C92.B93.A94.D95.B96.D97.A98.D99.A100.B
101.B102.C103.C104.B105.D106.B107.B108.A109.C110.D
111.C112.C113.B114.D115.B116.D117.D118.C119.A120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 219

81.C82.B83.D84.A85.B86.C87.C88.B89.D90.B
91.A92.D93.A94.C95.A96.C97.C98.D99.D100.B
101.B102.D103.D104.B105.B106.C107.D108.B109.B110.C
111.B112.B113.D114.D115.B116.C117.C118.C119.D120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 220

81.C82.D83.D84.A85.B86.D87.C88.A89.D90.C
91.C92.B93.B94.B95.C96.B97.A98.B99.B100.B
101.A102.C103.A104.B105.A106.B107.C108.C109.C110.A
111.D112.C113.C114.B115.A116.B117.A118.A119.B120.B

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 221

81.D82.A83.A84.D85.C86.B87.B88.B89.D90.B
91.A92.B93.C94.B95.D96.C97.B98.A99.D100.C
101.A102.B103.D104.D105.C106.A107.D108.D109.D110.C
111.A112.C113.C114.A115.C116.C117.A118.D119.D120.A

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 222

81.A82.A83.B84.B85.D86.C87.C88.A89.C90.C
91.A92.D93.A94.C95.D96.D97.D98.B99.D100.D
101.B102.A103.B104.A105.B106.C107.A108.A109.D110.D
111.C112.A113.D114.B115C.116.D117.C118.B119.B120.D

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 223

81.C82.D83.B84.B85.C86.A87.C88.A89.C90.C
91.C92.D93.D94.A95.C96.B97.B98.A99.B100.B
101.D102.D103.D104.B105.C106.A107.B108.D109.C110.B
111.C112.D113.A114.D115.B116.D117.A118.B119.A120.C

Đáp án môn Sinh THPT 2021 mã đề 224

81.B82.A83.B84.B85.D86.D87.C88.B89.D90.C
91.A92.A93.D94.C95.A96.A97.D98.D99.A100.C
101.C102.D103.A104.A105.C106.D107.A108.C109.D110.C
111.C112.A113.D114.A115.C116.D117.A118.C119.D120.A

Tổng hợp đáp án của các mã đề thi môn Sinh học THPT Quốc gia 2020

Dưới đây là tổng hợp các đáp án của các mã đề thi môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2020:

» Lưu ngay: Cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia nhanh nhất

1/ Đáp án mã đề 201

2/ Đáp án mã đề202

3/ Đáp án mã đề203

4/ Đáp án mã đề204

5/ Đáp án mã đề205

6/ Đáp án mã đề206

7/ Đáp án mã đề207

8/ Đáp án mã đề208

9/ Đáp án mã đề209

10/ Đáp án mã đề210, 211

11/ Đáp án mã đề212, 213

12/ Đáp án mã đề214, 215

13/ Đáp án mã đề216, 217

14/ Đáp án mã đề218, 219

15/ Đáp án mã đề220, 221

16/ Đáp án mã đề222, 223

17/ Đáp án mã đề224

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi năm nay dài và khá khó, nội dung thi chủ yếu là chương trình lớp 12, chương trình lớp 11 vẫn có nhưng ít hơn.

Hy vọng với các đáp án thi môn Sinh học trên, các thí sinh sẽ dễ dàng tính được số điểm cho phần bài thi của mình.

» Đừng quên: Đăng ký mạng 4G Mobi và truy cập MobiFone4g.net thường xuyên để cập nhật thông tin về điểm thi mới nhất.

» Xem thêm: